Nasze cele prospołeczne realizujemy przez:

Organizację Pożytku Publicznego- Two Memory.

Do zadań Grupy Organizacji Pożytku Publicznego-Two Memory należą:

-działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
-działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
-działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
-ochrona i promocja zdrowia
-upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
-działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami