REGULAMIN dotyczący zamówień na stronie TwoMemory.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia na stronie TwoMemory.pl;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach zamówienia internetowego na stronie TwoMemory.pl;

5. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.TwoMemory.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Bilet – produkty prezentowane na stronach www.TwoMemory.pl;;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży biletów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PPIU sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem stron www.TwoMemory.pl;;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu biletu wstępu na organizowane przez PPIU sp. z o.o. wydarzenia, za pomocą formularza na stronie internetowej www.TwoMemory.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Strona internetowa działający pod adresem www.TwoMemory.pl;, prowadzony jest przez PPIU Sp. z o.o. z siedzibą 05-155 Leoncin, Ośniki 25A. Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o nr: 0000619793; NIP: 5311694415; REGON: 364539100 Kapitał zakładowy wpłacony w całości.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i nabycia biletu wstępu na wydarzenia

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach strony internetowej www.TwoMemory.pl;;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w strony www.TwoMemory.pl;.

5. Korzystanie z zamówienia jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

6. W celu korzystania ze strony www.TwoMemory.pl; Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PPIU sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem strony www.TwoMemory.pl do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie – regulamin na stronie www.TwoMemory.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze strony internetowej

1. Rejestracja na wydarzenia za pomocą strony internetowej www.TwoMemory.pl jest wymagana. Klient może nabyć bilet wstępu na wydarzenie bez dokonania rejestracji na stronie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, oraz opłaceniem należności za uczestnictwo bezpośrednio na rachunek bankowy należący do PPIU sp. z o.o.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron www.TwoMemory.pl

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

PPIU sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z rejestracji na wydarzenia za pomocą strony internetowej www.TwoMemory.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów strony internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji na stronie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem strony internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów PPIU sp. z o.o.,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PPIU sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PPIU sp. z o.o. i stronę www.TwoMemory.pl.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze strony internetowej www.TwoMemory.pl, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PPIU sp. z o.o.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, strona internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze strony internetowej www.TwoMemory.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze strony internetowej  w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze strony internetowej www.TwoMemory.plo w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PPI sp. z o.o.,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej www.TwoMemory.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.TwoMemory.pl należy wejść na stronę internetową www.TwoMemory.pl i dokonać wyboru biletu z zamieszczonej oferty rejestracji podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych biletów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybrania innych rejestracji. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze strony internetowej www.TwoMemory.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia na bilet konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu w tympodanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o rejestracjach podane na stronach internetowych www.TwoMemory.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PPIU sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej -regulamin na stronie www.TwoMemory.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

V. Dostawa

1. Dostawa biletu uczestnictwa na spotkanie  jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres mailowy wskazany przez klienta w trakcie składania Zamówienia. Nie możliwości dostawy do innych krajów.

2. Dostawa zamówionych biletów realizowana jest za pośrednictwem:

  • wiadomości e-mail na wskazany adres internetowym podczas rejestracji.

Dostawy biletu na wskazany adres e-mail wynoszą 0 zł złotych. Dostawy pod wskazany adres firmy/uczestnika wynoszą 20 zł brutto niezależnie od sposobu dostarczenia przesyłki z biletem (Poczta Polska,Kurier)

3. Termin realizacji dostarczenia biletu za pomocą wiadomości e-mail wynosi maksymalnie 24 godziny od chwili złożenia zamówienia.

4. W chwili nie dostarczenia biletu z powodów technicznych operatora skrzynki mailowej klienta lub innych problemów technicznych, klient może odebrać bilet na półgodziny przed terminem udziału w wydarzeniu/spotkaniu.

5. Jeżeli po otrzymaniu biletu klient rozmyśla zwrot biletu ma prawo do składania reklamacji. Procedura została zawarta w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny biletów w wydarzeniach zostały podawane w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– przelewem na wskazany rachunek bankowy PPIU sp. z o.o.

– płatnością w systemie transakcji elektronicznej za pomocą systemu Przelewy24, PayU lub innym użytym na stronie internetowej www.TwoMemory.pl.

3. Uważa się płatność za bilet  za dokonaną dla PPIU sp. z o.o.  wtedy gdy środki pieniężne zostaną zaksięgowane w systemie elektronicznej płatności Przelewy24, PayU lub innym użytym na stronie internetowej www.TwoMemory.pl albo zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym..

4. Opłaty za udział są uiszczane w formie jednorazowej opłaty przy składaniu Zamówienia – bez potrąceń, odliczeń.

5. Jeśli płatności nie zostaną uregulowane w terminie, bilet wstępu może ulec unieważnieniu, bez prawa zwrotu i refundacji kosztów.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Klient może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn zgodnie z obowiązującym prawem. W takim przypadku zwrot Opłaty następuje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia przez Firmę.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. PPIU sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: PPIU sp. z o.o. Ośniki 25a, 05-155 Leoncin, biuro@ppiu.pl. PPIU sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. PPIU sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej www.TwoMemory.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PPIU sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu strony internetowej www.TwoMemory.pl

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej www.TwoMemory.pl może zgłaszać pisemnie na adres: PPIU Sp. z o.o., Ośniki 25A, 05-155 Leoncin, sklep@ppiu.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej www.TwoMemory.pl

5. PPIU sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PPIU sp. z o.o. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PPIU sp. z o.o. a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PPIU sp. z o.o..

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Do postanowień końcowych należy polityka przenoszenia praw udziału w organizowanym wydarzeniu przez PPIU sp. z o.o. które są zawarte w punkcie XI regulaminu.

XI. Polityka przenoszenia praw

1.Bez uprzedniej zgody PPIU sp. z o.o., zabrania się:

– przenoszenia biletów wstępu na inne osoby, niż zarejestrowane;

– dalszej odsprzedaży biletów;

– oferowania biletów do sprzedaży za prowizję (w tym poprzez internetowe serwisy aukcyjne);

– wykorzystywania biletów do akcji reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych (w tym do konkursów oraz promocji handlowych);

– wykorzystywania biletów do zwiększania popytu na inne produkty i usługi;

zarówno przez pierwotnych nabywców, jak i przez inne osoby.

Jeśli bilet zostanie sprzedany, odsprzedany lub przekazany z naruszeniem powyższych zasad, może ulec unieważnieniu bez prawa zwrotu pieniędzy, a jego okaziciel może zostać pozbawiony prawa wstępu na wydarzenie.

2. Odsprzedaż biletów w pewnych przypadkach może podlegać przepisom handlowym.

3. Przeniesieni bilet na innego uczestnika musi być złożone drogą mailową, na email: biuro@ppiu.pl na co najmniej 14 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia. Należy podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres mailowy nowej osoby, a także przesłać nam – opatrzone datą i podpisem – pisemne przeniesienie własności swojego biletu na nowego uczestnika.